SlovenskýMagyarEnglish

Archív zmlúv

Zmluvy - OcÚ 

Dohoda č. 1 k dohode o poskytnutí fin. príspevku na podporu UoZ
Zmluva o výpožičke - hasičský automobil
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Enviwork
Rámcová zmluva o vykonávaní odberu vyradených elektrických a elektronických zariadení Enviwork
Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra
Zmluva o dielo č. 56-2016 - Projekt Town Twinning
Zmluvy o dielo na stavebné práce 6-2016 - DARTON
Zmluva č. 26143 - DPO SR
Zmluva - Blackhawk Security
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Spitznágelová Alžbeta
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
Dodatok č. 1 k Zmluve JRK Waste Management s.r.o.
Zmluva - Slovgram
Koncesná zmluva na služby dodávky elektriny - BCF
Zmluva o dodávke elektriny - BCF
Zmluva o dodávke zemného plynu - BCF
Zmluva o koncesii na služby dodávky zemného plynu
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb - Dôvera
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia - SPP
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet
Kúpna zmluva - Vincent Lelkes
Poistná zmluva
Darovacia zmluva - Dan Slovakia
Darovacia zmluva ZŠ
Úrazové poistenie
Dohoda ÚPSVaR
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 1 - zmena názvu FC
Kúpna zmluva
Zmluva - EKOCHARITA
Zmluva o nájme nebtových priestrorov
Zmluva - Cyklotrasa EUROVELO 6
Zmluva o dielo - Town Twinning
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb - Telekom
Zmluva o reklamnej spolupráci - Jókaiho nadácia
Dohoda 50j - ÚPSVaR
Záložná zmluva - Darton
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
Zmluva o úvere ŠFRB
Rámcová zmluva - Prospect
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 b.j.
Dohoda - hmotná núdza
Kúpna zmluva - autobusové zástavky
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
Zmluvy ZVS
Zmluva o vzájomnej spolupráci - Nádej - Reménység, n.o.
Zmluvy za rok 2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143767
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105440495
Obnova striech autobusových zastávok
Kúpna zmluva 1-2015 Darton - bytový dom č.441 - zrušená
Kúpna zmluva 2-2015 Darton technická vybavenosť k domu č. 441 - zrušená
Kúpna zmluva 3-2015 Darton - elektrická prípojka k domu č. 441
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
Zmluva o dielo 62-2015 Projekt Town Twinning
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov - H-zdravie
 
Zmluva o dodávke plynu SPP - byt č. 426/15
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1-2011
Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
Sponzorská zmluva - Matuš Sobotovič
Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu
Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
Zmluva o nájme bytového domu - Darton
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - 426/3
Dohoda o distribúcii tlačených publikácií
Poistná zmluva - dodatok č.2 -Komunálna poisťovňa
Zmluva o externom projektovom manažmente - Premier Consulting
Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP
Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Dodatok č. 1 k zmluve - DOXX
Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest
Zmluva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zmluva o nájme AP-Netline
Zmluva o výpožičke - CISMA
Sponzorská zmluva - Program školské ovocie
Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa
Úrazové poistenie- Komunálna poisťovňa
Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie
Zmluva o dielo - RRA Komárno
Dohoda so Soc. poisťovňou o poskytnutí údajov z evidencie SHR
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - byt č. 39 -01
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sylvia Czafrangóová
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluva o združenej dodávke elektriny 39-1 byt
Zmluva o dielo - kamerový system - Slovanet
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - parkové úpravy - PEKS
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o zriadení vecných bremien
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Kúpna zmluva - ZSE
Zmluva o vykonaní práce
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Zmluva o dodávke plynu č. 39
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 39
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - č. 262
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2014 - Darton
Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - súp.č. 260
Zmluva o bežnom účte - VÚB
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB
Zmluva o termínovanom úvere - VÚB
Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2015
Nájomná zmluva - Vicente Torns 39/1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorením pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 1-2015 - DARTON 6b.j.
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 2-2015 - DARTON 6b.j.
Kúpna zmluva 1/2015-1 - DARTON 6b.j.
Kúpna zmluva 2/2015-1 - DARTON 6b.j.
Dodatok č. 3 k Zmluve 17-2013 - ARRIVA
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - ÚPSVaR
Zmluvy za rok 2014
Darovacia zmluva Jokai
Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10481-26120130025
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dohoda č. 1 k dohode podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Príkazná zmluva - Dodávka zemného plynu
Príkazná zmluva - Kultúra spája Európu
Príkazná zmluva - umelecká činnosť
Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
Zmluva - ABBA, Vikidál
Zmluva - Dombóvári
Zmluva - Gráciák
Zmluva o dielo č. 130-2014 Publicita projektu Town Twinning
Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2014
Zmluva o účasti na projekte
Zmluva o úvere dodatok č.2
Zmluvy za rok 2013
Darovacia zmluva štátny pedagogicky ústav
Darovacia zmluva Dan Slovakia Agrar
Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok Ponuka E-výhoda
Dohoda č. 5 - podpora zamestnanosti
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - Aktualizácia údajov odberateľav
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 229-2013
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pôžičke
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 2
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 3
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluvy za rok 2012
Dodatok - ponuka E-on
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 12-2011
dodatok k zmluve e-on
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-1
Dodatok SPP
Dohoda - absolventská prax
Dohoda č. 7 - 50j
Kúpna zmluva - Jozef Cihý
Kúpna zmluva - Ministerstvo vnútra SR
Nájomna zmluva - Reblok
PETiT PRESS
Príloha k zmluve o výpožičke
Zamestnávateľská zmluva
Zmluva č. 17-2013 - SAD
Zmluva č. 1000007264 dodávka vody z verejného vodovodu
Zmluva na dodávku služieb a výkonov
Zmluva o dielo - Zelená pre seniorov
Zmluva o dielo č. 12-2012 Projekt Town Twinning
Zmluva o dielo č. 59 2012 - Projekt Visegrad Fund
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 1
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 2
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 3
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 4
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 5
Zmluva o nájme bytu - Pécsi Alica
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní reklamy
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
Zmluva o spolupráci - Együttműködési megállapodás
Zmluva o spolupráci - Charita
Zmluva o uverejnení inzercie
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva o výpožičke
Zmluva o využívaní elektronických služieb 7-2012
Zmluva SPP
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu
Zmluva o spolupráci
Zmluva o nájme - Edita Tóthová
Zmluva o nájme - Gizela Potháczkyová
Zmluva o nájme - Jozef Balogh
Zmluva o nájme - Klára Szűcsová
Zmluva o nájme - Klára Töröková
Zmluva o nájme - Reformovaná Kresťanská cirkev
Zmluva o nájme - Tomáš Potháczky
Zmluva o nájme - Žigmund Szűcs
Zmluvy za rok 2011
Darovacia zmluva - finančná podpora kultúry
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
DODATOK č. 1 k nájomnej zmulve Vajkai
Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
Dodatok č. 7 SAD
Dodatok k zmluve 50j
Dodatok k zmluve - ASA
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Fitosová
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A
Dodatok k zmluve o pripojeni - T-Com
Dohoda k zmluve 50a - UPSVaR
Dohoda k zmluve 50i - UPSVaR
Dohoda k zmluve 50j - UPSVaR
Dohoda k zmluve č. 29, 50j - UPSVaR
Dohoda o použití poskytnutej podpory
Kúpna zmluva - Suchovský
Kúpna zmluva - Spitznágel
Nájomná zmluva Vicente Torns Slovakia
Príloha k zmluve 1103-2011
Príloha k zmluve 1109-2011
Príloha k zmluve 1267-2011
Zmluva- Dévényi Tibor
Zmluva 79942 08U02 o poskytnutí podpory
Zmluva č. 115 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu - Obnova dediny 2011
Zmluva o dielo - Projekt Kultúra národnostných menšín
Zmluva o dielo 16-2011 na zhotovenie stavby
Zmluva o dielo č 60-2011
Zmluva o dielo č. 12-2011 na zhotovenie stavby - DARTON s. r. o.
Zmluva o dielo o zhotovení stavby
Zmluva o dodávke plynu - Okanikovo
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - BROZ
Zmluva o nájme bytu - Spitznágel Ladislav
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Hegedűs Ondrej
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Szendiová Viera
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Úradník Erik
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Ivančíková Klaudia
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Horváthová Terézia
ZMLUVA O NÁJME BYTU - Jozef Farkas
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1103-2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1109-2011
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1267-2011
Zmluva o poskytnutí služby Magio Sat
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
Zmluva o prenájne nebytových priestorov - Dávid Jenei
Zmluva o pripojení Magio internet
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Okánikovo
Zmluvy za rok 2010
Dodatok k zmluve o nájme bytu
Dodatok č. 5 - Slovak Telekom
Dohoda 50i č. 45
Tisztább Dunamentéért - Pre čistejšie Podunajsko

Zmluvy - Implementačná agentúra

Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 2/2014
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 4/2014
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 6/2014
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 7/2014
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 9/2014
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 12/2015
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 13/2016
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 16/2016
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 18/2017
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 19/2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 2/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 4/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 6/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 7/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 9/2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 12/2015