SlovenskýMagyarEnglish

Materská škola

Materská škola s VJM – Óvoda 

Hlavná ul. 45 
946 21 Veľké Kosihy 

Telefónne číslo MŠ: +421 357 794 191
Elektronická adresa MŠ: ovoda@velkekosihy.sk

Zriaďovateľ MŠ:

Obecný úrad 
Hlavná ul. 125 
946 21 Veľké Kosihy 

Zamestnanci MŠ:

 • Csóka Hermina - riaditeľka 
 • Szendiová Viera - učiteľka 
 • Varsányiová Ildikó - upratovačka 
 • Szendiová Júlia - kuchárka 
 • Szabó Anita - pomocná kuchárka 

Z minulosti materskej školy

Prvá MŠ v obci fungovala približne na konci 60-tych rokov v susedstve súčasnej predajne potravín „ERIKA“. Neskôr sa presťahovala do budovy bývalej kasárne na ulici Športovej v Malých Kosihách. V roku 1979 bola obyvateľmi obce v akcii „Z“ postavená nová budova MŠ na ulici Hlavnej vo Veľkých Kosihách. Otvorená bola v roku 1980 a riaditeľkou sa stala Gizella Szendiová. Pod jej vedením neskôr pracovali aj učiteľky MŠ na ulici Športovej. V roku 1998 prevzala štafetu riadenia Csóka Hermina. Nakoľko sa obec v minulosti málo rozvíjala, väčšina mladých ľudí sa odsťahovala za prácou a lepšími životnými podmienkami do blízkych miest. Z tohto dôvodu poklesol aj počet detí v obci, čo prinieslo so sebou zníženie počtu tried. 

Súčasnosť materskej školy

V súčasnosti je v prevádzke jedna trieda v MŠ na ulici Hlavnej. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha denne od 7.00 do 16.30 hod. Režim MŠ je neviazaný, poznatky detí rozširujeme a obohacujeme hravou formou, ktorá je deťom v tomto veku najbližšia. Pri našej práci využívame aj počítač. Vhodnými počítačovými hrami si deti utvrdzujú už získané poznatky a osvojujú si aj základné úkony práce s počítačom. Už druhý rok majú deti možnosť navštevovať kurz anglického jazyka, o ktorý je zo strany detí i rodičov veľký záujem. Pre skvalitnenie našej práce sa snažíme zabezpečiť pre deti moderné učebné pomôcky a didaktické hry, na rozvoj pohybových zručností a na podporu správneho držania tela sme zakúpili a využívame FIT lopty. Z dôvodu zabezpečenia lepších hygienických podmienok a estetického prostredia postupne renovujeme za pomoci obecného úradu jednotlivé miestnosti MŠ. Doteraz sa nám podarilo renovovať sociálne zariadenia a umyváreň detí, vymeniť vchodové dvere a okná na herni, opraviť schody pri vchode, vymeniť podlahu, koberec, osvetlenie a nábytok v herni, vymaľovať už spomínané priestory. Do týchto prác sa aktívne zapojili aj niektorí rodičia, za čo by sme sa im chceli aj touto cestou poďakovať. Aj ich zásluhou sme mohli začať tento školský rok v úplne vynovenej herni. 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy s VJM vo Veľkých Kosihách

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona

č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 z. z.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

➢ spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka),

➢ dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

➢ dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

➢ dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne a pod.).

Prednostne sa prijíma:

 dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

 dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určuje riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade materskej školy.

 1. Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Požiadavkou na každé dieťa je, aby nenosilo plienku, cumeľ, malo osvojené základné sebaobslužné návyky, aby vydržalo nejaký čas bez rodičov. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
 2.  Škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samoživiteľa; osirelé dieťa a pod.).
 3.  Ak rodič podal žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy dva roky po sebe.

Ďalšie informácie k prijímaniu detí do materskej školy

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.
 2. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 3. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme osobne v materskej škole. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Toto potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v materskej škole zúčastňujú. V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár nepotvrdí v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. Zákonný zástupca môže podať aj svoju žiadosť, ktorú si on sám vytvoril.
 4. Na žiadosť je potrebné uviesť údaje obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie. Písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.
 5. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom.
 6. Do materskej školy je možné prijať aj dieťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku  nedosiahne spôsobilosť na primárne vzdelávanie, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča. K vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania rodič  predloží horeuvedené doklady najneskôr do 31.mája školského roka, v ktorom by dieťa malo ukončiť predprimárne vzdelávanie. 
 7. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. Aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Na prijatie takéhoto dieťaťa je potrebné vytvoriť vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne a pod.) Je na zvážení riaditeľa materskej školy, či materská škola bude schopná po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.
 8. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie. Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.).
 9. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručí riaditeľka materskej školy (poštou alebo osobne) zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. júna príslušného roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Platí, že dieťa je do materskej školy prijaté vydaním rozhodnutia o prijatí do materskej školy na celé predškolské obdobie do začiatku nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá riaditeľka materskej školy zákonným zástupcom detí osobne pri zápise alebo na telefónnom čísle materskej školy 03577940191.

Vypracovala: Hermina Csóka, riaditeľka materskej školy Veľké Kosihy, Hlavná 45

Prerokované na pedagogickej rade materskej školy dňa 10.02.2022

  1 2 >