SlovenskýMagyarEnglish

Základná škola

Trocha z histórie školstva

Dôležitou stavbou každej obce je škola, šíriaca medzi miestnym obyvateľstvom vzdelanie a kultúru. V minulosti mali kalvíni a katolíci školy zvlášť. Vo Veľkých Kosihách už roku 1654 poznáme výšku platu tunajšieho kalvínskeho učiteľa (schola mester), ale v roku 1676 tu kážu a vyučujú namiesto kalvínskych kazateľov a učiteľov katolícki licenciáti Mihály a Dániel. Kalvínsky učiteľ sa sem vrátil roku 1699 na žiadosť zemepána Gyorgya Zámoryho. V roku 1774 poznáme už meno tunajšieho kalvínskeho učiteľa Istvána Losocziho. Samotná budova kalvínskej školy bola postavená spolu s kalvínskou v 1. polovici 19. storočia. Bola to prízemná stavba na pôdoryse s tvarom L, v ktorej sa prestalo vyučovať v roku 1930. Po povodni v roku 1965 bola budova školy zbúraná.

Katolícka škola v Arcibiskupakom Léli bola založená v roku 1805 pri rímskokatolíckej fare, ktorá bola s ňou súčasná. Zásluhu na založení školy mal primas Uhorska a pannonhalmské generálne opátstvo. V budove bol byt učiteľa - kantora a jedna učebňa. V roku 1877 za pôsobenia farára Imre Erharta bola škola prestavaná. Učebňa bola osvetlená tromi veľkými oknami. V roku 1882 bol upravený byt učiteľa - kantora, mal potom dve izby, kuchyňu a hospodársku budovu. Prvým známym tu pôsobiacim učiteľom bol József Joó. V roku 1930 bolo vyučovanie aj v tejto škole zrušené a schátralá stavba bola okolo roku 1960 rozobraná na stavebný materiál, podobne ako budova rímskokatolíckej fary.

Základná škola v obci bola postavená v roku 1929 a v budove sa vyučuje dodnes, samozrejme po viacerých modernizačných úpravách. Je to dvojtriedna škola.

V roku 1928 bola v osade Okánikovo otvorená „Jubilejná“ škola, v tejto typicky funkcionalistickej budove sa vyučuje dodnes (ročníky 1. - 4.). V škole je aj učitľský byt. 

Súčasnosť školy

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kosihách sa nachádza v okrese Komárno 
946 21 Veľké Kosihy, Hlavná 92 

Telefónne číslo školy: +421 357 794 114
Elektronická adresa školy: zsvelkekosihy@gmail.com

Naša škola zabezpečuje vzdelávanie a výchovu žiakov 1.-4.roč.podľa učebného plánu: základný 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským je menejtriedna škola pre ročníky 1.-4. Spojené sú ročníky 1.3. a 2.4. 

Zamestnanci školy:

  • Mgr.Majer Márta - riaditeľka- Nitra,1-4.roč.pedagogická 
  • PaedDr. Nagy Tünde - učiteľka slovenského a maďarského jazyka
  • Szabová Šarlota - učiteľka náboženskej výchovy 
  • Palušková Irena - upratovačka 
  • Palušková Irena – výdaj obedov 


Prezentácia školy na verejnosti: kultúrne programy: Deň dochodcov, vianočné, MDD, Deň obce a iné.

Priestorové podmienky školy: dve učebne s keramickou tabuľou, jedna trieda pre ŠKD, jedna počítačová učebňa, jedna miestnosť pre školskú knižnicu ,riaditeľňa, kuchyňa, jedna miestnosť pre telocvičňu, soc.zariad. 
Škola má ohradený veľký školský dvor. Dvor je využívaný cez veľké prestávky, počas hodín TV a na poobedňajšie pohybové hry. 

Materiálno-technické podmienky školy: 6 počítačov, Meotar, 2 magnetofony, digitálny fotoaparát, videoprehrávač, notebook, projektor. 

Záujmové krúžky a nepovinné predmety: náboženská výchova, konverzácia v slovenského jazyka, anglický jazyk, šikovné ruky, pohybové hry, práca s počítačom. 

Školský klub pracuje podľa projektu celodennej výchovno-vyučovacej starostlivosti .Žiaci od ranného nástupu do školy až do 16.00 h. sú zamestnaní pod odborným dozorom učiteliek a vychovávateliek. 

Cieľom projektu je:

vytvárať u žiakov študijné návyky 
- odbremeniť rodičov od zabezpečenia a kontroly domácej prípravy 
- jednotné výchovno-vyučovacie pôsobenie na dieťa 

    1 2 3 4 >