SlovenskýMagyarEnglish

Všeobecné záväzné nariadenia

 • Dátum vyvesenia: 12.12.2022
  Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností
 • Dátum vyvesenia: 12.12.2022
  o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach
 • Dátum vyvesenia: 12.12.2022
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o Finančných pásmach na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
 • Dátum vyvesenia: 12.12.2022
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby ( opatrovateľská služba ) v obci Veľké Kosihy
 • Dátum vyvesenia: 12.12.2022
  Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území Obce Veľké Kosihy

VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok
VZN schválené v roku 2016
VZN schválené v roku 2016
VZN 1/2016 zo dňa 29.06.2016
VZN schválené v roku 2015
VZN 1/2015 o trhových miestách
VZN 2/2015 o vyhradení miest na umiestnenie volebných plagátov počas voleb. kampane
VZN 3/2015 o zbere, preprave a zneškodnovaní kom. odpadu a miestnom poplatku
Rozpočet obce na rok 2016
VZN schválené v roku 2014
Rozpočet obce na rok 2014
VZN 2/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
VZN 3/2014 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov nižšieho štandardu
VZN 1/2014 o poskytovaní sociálnych služieb
VZN schválené v roku 2013
VZN 2/2013 o dočasných obmedzeniach a náhradných riešeniach vo vodmom hospodárstve
VZN 1/2013 o výške príspevkov za pobyt v MŠ a ŠZ
VZN schválené v roku 2012
VZN 1/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013 a na ďalšie
VZN schválené v roku 2011
Rozpočet obce na rok 2011
VZN 2/2011 o trhových miestach - zrušený s VZN 1/2015
VZN 1/2011 o nájme nebytových priestorov
VZN 3/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
VZN schválené v roku 2010
Rozpočet obce na rok 2010
VZN 1/2010 o dani z nehnuteľnosti na rok 2011
VZN schválené v roku 2009
VZN 4_2009 (o miestnych daniach)
VZN 1/2009 o nájme nebytových priestorov - zrušený s VZN 1/2011
VZN 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ a ŠZ
VZN 3/2009 o dani za nehnuteľnosti na rok 2010
VZN 5/2009 o komunálnom odpade
VZN schválené v roku 2008
VZN 1/2008 o verejnom poriadku
VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti narok 2009
VZN schválené v roku 2007
VZN 3/2007 o dani z nehnuteľnosti na rok 2008
VZN 2/2007 o nájme nebytových priestorov a pozemkov v intraviláne, ktoré sú vo vlastníctve obce Veľké Kosihy
VZN 1/2007 Prevádzkový poriadok Pohrebiska
VZN 4/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov