SlovenskýMagyarEnglish

Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Tlačová správa
Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Na zverejnenie: 31.07.2021 / Na okamžité zverejnenie
Mediálny kontakt: Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

Obec Veľké Kosihy udržiava s maďarskou obcou Ete priaznivé partnerské vzťahy už počnúc rokom 2009. V dotknutých obciach došlo k realizácii niekoľkých rozvojových iniciatív v záujme zlepšenia kvality života v regióne. Veľké Kosihy sa zapojili do viacerých projektov: vyčistili breh Dunaja, zorganizovali rozličné podujatia a usilovali sa o skrášlenie prostredia tejto malebnej obce.

V obci Ete došlo k vybudovaniu obecného centra, detského ihriska a integrovaného komunitného a obslužného námestia; zriadili nové futbalové ihrisko, vyriešili problémy v oblasti drenáže a čistenia odpadových vôd; zapojili sa však aj do projektu s názvom „Čistenie rieky Dunaj“ v rámci Programu Spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2007 – 2013.

Tu však úsilia obcí nekončia: v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (akronym: Sport, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2 a k organizácii spoločných podujatí, a to vďaka podpore Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 49 330,04 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 58 035,36 Eur.

Záujemcovia si budú môcť vo vonkajších športových parkoch vyskúšať zariadenia, ako napríklad šikmá lavica, rebriny, paralelné bradlá, šikmé bradlá či dvojdielna vysoká hrazda. Ich slávnostné odovzdanie sa uskutoční súbežne s Dňom športu a zdravia, počas ktorého sa môžu účastníci zapojiť do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotných prehliadkach a prednáškach, či vyskúšať si odovzdaný vonkajší športový park.

Implementácia aktivít projektu však bude zahájená úvodnou tlačovou konferenciou dňa 31. júla 2021 v Kultúrnom dome obce Ete, kde starosta obce Veľké Kosihy, Lajos Csóka, a starostka obce Ete, Gyüsziné Rohonczi Anita, predstavia plánované aktivity a očakávané výstupy projektu.

Cieľom spoločného projektu je posilnenie cezhraničnej spoločenskej súdržnosti medzi obcami Ete a Veľké Kosihy. Efektívne využitie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu v rámci projektu prispeje k rozvoju miestneho hospodárstva, k zvyšovaniu spoločenskej, hospodárskej a územnej kohézie, ako aj k rastu počtu návštevníkov a rozmachu cestovného ruchu v regióne. Projektoví partneri prispejú k popularizácii regiónu a pridaných hodnôt vytvorených prostredníctvom projektu využitím rozličných komunikačných kanálov, prispievajúc tým k zvyšovaniu povedomia o turistických možnostiach v regióne.

Jeho kultúrne, historické, prírodné a turistické klenoty predstavia v miestnej tlači, na svojich webových stránkach, ako aj v spoločnej informačnej publikácii.

Dlhodobým cieľom projektu je udržiavanie a upevňovanie cezhraničných vzťahov medzi Veľkými Kosihami a maďarskou obcou Ete. Zriadením multifunkčných ihrísk sa návštevníkom naskytne príležitosť na aktívny oddych či fyzickú a psychickú revitalizáciu.  Vybudovanie športového parku taktiež prispeje k rozvoju spoločenského života, k zveľaďovaniu imidže obce, ako aj k zlepšeniu zdravotného stavu a životnej kvality obyvateľov regiónu. Rozšírenie programovej ponuky zasa v oboch obciach napomôže značnému nárastu počtu prichádzajúcich turistov a rozmachu cestovného ruchu.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Lajos Csóka
starosta obce Veľké Kosihy

E-mail: csokalajos@velkekosihy.sk
Tel. číslo: +421 35 7794 183
Web: https://www.velkekosihy.sk/