SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie zámeru o odpredaj pozemku na p. č. 4/20 o výmere 92 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

 22.03.2023

                                           ZVEREJNENIE  ZÁMERU

           prevodu majetku obce odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

           Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO : 00306703

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov

         Zverejňuje zámer o odpredaj pozemku na p. č. 4/20 o výmere 92 m2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

           z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že

rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa o pozemok leží na pozemku 4/20 vo vlastníctve obce Veľké Kosihy.

 Lehoty zverejnenia zámeru :

Úradná tabuľa Obce Veľké Kosihy od  17.03.2023  do konania obecného zastupiteľstva

Internetová stránka Obce Veľké Kosihy od  22.03.2023 do konania obecného zastupiteľstva

Vo Veľkých Kosihách, dňa  17.03.2023             Ing. Lajos Csóka, starosta obce


1 2 3 4 5 6 7 8 >