SlovenskýMagyarEnglish

Výzva

 01.12.2021

Interiérové vybavenie jaslí pre Obec Veľké Kosihy

Obec Veľké Kosihy, Hlavná 125 94621 Veľké Kosihy, IČO: 00306703, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky pre účely stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

 

V prípade, že ponuka s najnižšou cenou splní všetky podmienky stanovené v zmysle všeobecných a interných platných predpisov, môže byť na základe tejto ponuky pre určenie PHZ vyhodnotený aj úspešný uchádzač, ktorému bude zákazka zadaná.

 

 

Názov predmetu zákazky:

Interiérové vybavenie jaslí pre Obec Veľké Kosihy pre projekt s názvom: Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy, ktorý bude financovaný z PO IROP 2014-2020, v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7, týkajúci sa Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám, Špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni, vyhlásenej poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

 

Opis predmetu zákazky:

Viď Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

 

Požadované množstvo/rozsah:

Viď Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a Príloha č. 2 – Súbor na vloženie cenovej ponuky

 

Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky:

1 mesiac od účinnosti zmluvy

 

Miesto dodania predmetu zákazky:

Veľké Kosihy 246 21, Športová ulica 262,

 

Forma zabezpečenia zmluvného vzťahu:

Príloha č. 3 – Kúpna zmluva

 

Miesto a lehota na predkladanie ponuky:

Ponuku predložte elektronicky zaslaním na emailovú adresu: zelmira.gerova@gmail.sk najneskôr do 08.12.2021, vrátane.

 

Cenovú ponuku prosím uveďte ako cenu za predmet zákazky bez DPH a cenu vrátane DPH jednak priamo do emailu a jednak do Prílohy č. 2 – Súbor pre  vloženie cenovej ponuky, ktorý posielajte vo forme skenu a excelovskej tabuľky. Verejný obstarávateľ bude v prípade zadania zákazky posudzovať konečnú cenu za predmet zákazky.

 

Za predloženie cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.


1 2 3 4 5 6 7 8 >