SlovenskýMagyarEnglish

Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v obci Veľké Kosihy

 28.01.2020

Oznámenie o realizácii projektu:

Názov projektu: ,, Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v obci Veľké Kosihy“

ITMS2014+: 311071T145

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľké Kosihy, Veľké Kosihy 125, 946 21 Veľké Kosihy

Miesto realizácie: Obec Veľké Kosihy

Výška nenávratného finančného prostriedku: 13 078,65 €

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je Zabezpečenie zvýšenia povedomia verejnosti o podpore EÚ pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP II,  propagáciou PO7 na odborných podujatiach.

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce (prijímateľa) k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk


Zoznam aktualít: