SlovenskýMagyarEnglish

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 27.02.2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Veľké Kosihy je: 30,63%

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Obec Veľké Kosihy, zastúpená starostom obce Ing. Lajosom Csóka, oznamuje v súlade § 4 ods..6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v obci Veľké Kosihy je:

30,63%

Sadzba poplatku pre rok 2020 podľa prílohy č.1 k nariedeniu vlády č. 330/2018 Z.z. za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 01.03.2020 do 28.02.2021) je

13,00 EUR


Zoznam aktualít: