SlovenskýMagyarEnglish

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

 03.03.2021

Projekt: Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Výška podpory:

Názov prijímateľa: Obec Veľké Kosihy

Nenávratný finančný príspevok

Výška finančnej podpory z EÚ: 375 078,62 €

 

Predmetom projektu "Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy" je zriadenie novej služby starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - detských jaslí na komunitnej úrovni v obci Veľké Kosihy (okres Komárno, Nitriansky samosprávny kraj). Zároveň je dodržaná investičná priorita výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 - renovácia existujúcej verejnej polyfunkčnej budovy na Športovej ulici 262 za účelom zriadenia tejto služby, čím projekt prispieva k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižuje nerovnosť, podporuje sociálnu integráciu a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné. 

 

Investícia prebieha v dvoch rovinách: 

  1. stavebná úprava časti prízemia polyfunkčného objektu (parcela 1370/14) - zmena dispozičného riešenia existujúcich priestorov bývalej materskej škôlky na účely zriadenia jaslí pre 12 detí do troch rokov veku na komunitnej úrovni, 
  2. úprava areálu - bezprostredného okolia jaslí nachádzajúceho sa na dvoch parcelách 1370/14 (parcela, kde sa nachádza i budova jaslí, ide o jej J a JZ) a 1370/62 (S budovy). Rozšírenie zelenej infraštruktúry spočíva z úpravy a spevnenia existujúceho povrchu, vybudovania bezbariérových prístupov, úpravy existujúcej zelene, výsadby novej zelenej infraštruktúry (nízke trávy, kroviny a stromky), osadenia 3 hracích ostrovov vhodných pre jasličkárov a sanácie existujúceho záhradného domčeka. 

Celkovo bude zhodnotených stavebne: 166,15m2 a zelenou infraštruktúrou: 382,06m2. Časovo je realizácia projektu naplánovaná na 03/19 – 07/2020, čiže v rámci 17 mesiacov.

 

Doplnenie: Stavebné práce na zvýšenie energetickej efektívnosti celej budovy s úžitkovou plochou 670,88m2, ktoré sú súčasťou predloženej projektovej dokumentácie stavby boli zrealizované v priebehu roku 2019 z iných účelovo-viazaných finančných zdrojov, preto si tieto výdavky žiadateľ v projekte neuplatňuje. Z tohto dôvodu bola z projektu odstránená aj Hlavná aktivita č. 2. Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy detských jaslí na komunitnej úrovni a k nej prislúchajúci merateľný ukazovateľ P0103 a riziká. 

 

 


Zoznam aktualít: