•  

Zmluvy - OcÚ

Zmluvy za rok 2021

  Zmluvy za rok 2020

  1 2

  Zmluvy za rok 2019

  1 2 3

  Zmluvy za rok 2018

  1 2 3

  Zmluvy za rok 2017

  Dohoda č. 1 k dohode o poskytnutí fin. príspevku na podporu UoZ
  Zmluva o výpožičke - hasičský automobil
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Enviwork
  Rámcová zmluva o vykonávaní odberu vyradených elektrických a elektronických zariadení Enviwork
  Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra
  Zmluva o dielo č. 56-2016 - Projekt Town Twinning
  Zmluvy o dielo na stavebné práce 6-2016 - DARTON
  Zmluva č. 26143 - DPO SR
  Zmluva - Blackhawk Security
  Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Spitznágelová Alžbeta
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
  Dodatok č. 1 k Zmluve JRK Waste Management s.r.o.
  Zmluva - Slovgram
  Koncesná zmluva na služby dodávky elektriny - BCF
  Zmluva o dodávke elektriny - BCF
  Zmluva o dodávke zemného plynu - BCF
  Zmluva o koncesii na služby dodávky zemného plynu
  Zmluva o poskytovaní elektronických služieb - Dôvera
  Dohoda o preložke plynárenského zariadenia - SPP
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet
  Kúpna zmluva - Vincent Lelkes
  Poistná zmluva
  Darovacia zmluva - Dan Slovakia
  Darovacia zmluva ZŠ
  Úrazové poistenie
  Dohoda ÚPSVaR
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
  Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
  Dodatok č. 1 - zmena názvu FC
  Kúpna zmluva
  Zmluva - EKOCHARITA
  Zmluva o nájme nebtových priestrorov
  Zmluva - Cyklotrasa EUROVELO 6
  Zmluva o dielo - Town Twinning
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb - Telekom
  Zmluva o reklamnej spolupráci - Jókaiho nadácia
  Dohoda 50j - ÚPSVaR
  Záložná zmluva - Darton
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
  Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
  Zmluva o úvere ŠFRB
  Rámcová zmluva - Prospect
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 b.j.
  Dohoda - hmotná núdza
  Kúpna zmluva - autobusové zástavky
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
  Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
  Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
  Zmluvy ZVS
  Zmluva o vzájomnej spolupráci - Nádej - Reménység, n.o.
  Zmluvy za rok 2015
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143767
  Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105440495
  Obnova striech autobusových zastávok
  Kúpna zmluva 1-2015 Darton - bytový dom č.441 - zrušená
  Kúpna zmluva 2-2015 Darton technická vybavenosť k domu č. 441 - zrušená
  Kúpna zmluva 3-2015 Darton - elektrická prípojka k domu č. 441
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
  Zmluva o dielo 62-2015 Projekt Town Twinning
  Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov - H-zdravie
  Zmluva o dodávke plynu SPP - byt č. 426/15
  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1-2011
  Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
  Sponzorská zmluva - Matuš Sobotovič
  Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu
  Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
  Zmluva o nájme bytového domu - Darton
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - 426/3
  Dohoda o distribúcii tlačených publikácií
  Poistná zmluva - dodatok č.2 -Komunálna poisťovňa
  Zmluva o externom projektovom manažmente - Premier Consulting
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP
  Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra Komárno
  Dodatok č. 1 k zmluve - DOXX
  Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest
  Zmluva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  Zmluva o nájme AP-Netline
  Zmluva o výpožičke - CISMA
  Sponzorská zmluva - Program školské ovocie
  Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa
  Úrazové poistenie- Komunálna poisťovňa
  Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie
  Zmluva o dielo - RRA Komárno
  Dohoda so Soc. poisťovňou o poskytnutí údajov z evidencie SHR
  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - byt č. 39 -01
  Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sylvia Czafrangóová
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Zmluva o združenej dodávke elektriny 39-1 byt
  Zmluva o dielo - kamerový system - Slovanet
  Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - parkové úpravy - PEKS
  Zmluva o dodávke plynu
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
  Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
  Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
  Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning
  Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o zriadení vecných bremien
  Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
  Kúpna zmluva - ZSE
  Zmluva o vykonaní práce
  Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
  Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
  Zmluva o dodávke plynu č. 39
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 39
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  Zmluva o poskytnutí verejných služieb - č. 262
  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2014 - Darton
  Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb - súp.č. 260
  Zmluva o bežnom účte - VÚB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB
  Zmluva o termínovanom úvere - VÚB
  Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2015
  Nájomná zmluva - Vicente Torns 39/1
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorením pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
  Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 1-2015 - DARTON 6b.j.
  Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 2-2015 - DARTON 6b.j.
  Kúpna zmluva 1/2015-1 - DARTON 6b.j.
  Kúpna zmluva 2/2015-1 - DARTON 6b.j.
  Dodatok č. 3 k Zmluve 17-2013 - ARRIVA
  Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - ÚPSVaR
  Zmluvy za rok 2014
  Darovacia zmluva Jokai
  Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10481-26120130025
  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
  Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
  Dohoda č. 1 k dohode podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
  Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
  Príkazná zmluva - Dodávka zemného plynu
  Príkazná zmluva - Kultúra spája Európu
  Príkazná zmluva - umelecká činnosť
  Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
  Zmluva - ABBA, Vikidál
  Zmluva - Dombóvári
  Zmluva - Gráciák
  Zmluva o dielo č. 130-2014 Publicita projektu Town Twinning
  Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2014
  Zmluva o účasti na projekte
  Zmluva o úvere dodatok č.2
  Zmluvy za rok 2013
  Darovacia zmluva štátny pedagogicky ústav
  Darovacia zmluva Dan Slovakia Agrar
  Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
  Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3
  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
  Dodatok Ponuka E-výhoda
  Dohoda č. 5 - podpora zamestnanosti
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
  Západoslovenská vodárenská spoločnosť - Aktualizácia údajov odberateľav
  Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
  Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 229-2013
  Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o pôžičke
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 2
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 3
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluvy za rok 2012
  Dodatok - ponuka E-on
  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 12-2011
  dodatok k zmluve e-on
  Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-1
  Dodatok SPP
  Dohoda - absolventská prax
  Dohoda č. 7 - 50j
  Kúpna zmluva - Jozef Cihý
  Kúpna zmluva - Ministerstvo vnútra SR
  Nájomna zmluva - Reblok
  PETiT PRESS
  Príloha k zmluve o výpožičke
  Zamestnávateľská zmluva
  Zmluva č. 17-2013 - SAD
  Zmluva č. 1000007264 dodávka vody z verejného vodovodu
  Zmluva na dodávku služieb a výkonov
  Zmluva o dielo - Zelená pre seniorov
  Zmluva o dielo č. 12-2012 Projekt Town Twinning
  Zmluva o dielo č. 59 2012 - Projekt Visegrad Fund
  Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 1
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 2
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 3
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 4
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 5
  Zmluva o nájme bytu - Pécsi Alica
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
  Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
  Zmluva o poskytovaní právnych služieb
  Zmluva o poskytovaní reklamy
  Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
  Zmluva o spolupráci - Együttműködési megállapodás
  Zmluva o spolupráci - Charita
  Zmluva o uverejnení inzercie
  Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
  Zmluva o výpožičke
  Zmluva o využívaní elektronických služieb 7-2012
  Zmluva SPP
  Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu
  Zmluva o spolupráci
  Zmluva o nájme - Edita Tóthová
  Zmluva o nájme - Gizela Potháczkyová
  Zmluva o nájme - Jozef Balogh
  Zmluva o nájme - Klára Szűcsová
  Zmluva o nájme - Klára Töröková
  Zmluva o nájme - Reformovaná Kresťanská cirkev
  Zmluva o nájme - Tomáš Potháczky
  Zmluva o nájme - Žigmund Szűcs
  Zmluvy za rok 2011
  Darovacia zmluva - finančná podpora kultúry
  Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
  Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
  DODATOK č. 1 k nájomnej zmulve Vajkai
  Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
  Dodatok č. 7 SAD
  Dodatok k zmluve 50j
  Dodatok k zmluve - ASA
  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Fitosová
  Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A
  Dodatok k zmluve o pripojeni - T-Com
  Dohoda k zmluve 50a - UPSVaR
  Dohoda k zmluve 50i - UPSVaR
  Dohoda k zmluve 50j - UPSVaR
  Dohoda k zmluve č. 29, 50j - UPSVaR
  Dohoda o použití poskytnutej podpory
  Kúpna zmluva - Suchovský
  Kúpna zmluva - Spitznágel
  Nájomná zmluva Vicente Torns Slovakia
  Príloha k zmluve 1103-2011
  Príloha k zmluve 1109-2011
  Príloha k zmluve 1267-2011
  Zmluva- Dévényi Tibor
  Zmluva 79942 08U02 o poskytnutí podpory
  Zmluva č. 115 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu - Obnova dediny 2011
  Zmluva o dielo - Projekt Kultúra národnostných menšín
  Zmluva o dielo 16-2011 na zhotovenie stavby
  Zmluva o dielo č 60-2011
  Zmluva o dielo č. 12-2011 na zhotovenie stavby - DARTON s. r. o.
  Zmluva o dielo o zhotovení stavby
  Zmluva o dodávke plynu - Okanikovo
  Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - BROZ
  Zmluva o nájme bytu - Spitznágel Ladislav
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Hegedűs Ondrej
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Szendiová Viera
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Úradník Erik
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Ivančíková Klaudia
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Horváthová Terézia
  ZMLUVA O NÁJME BYTU - Jozef Farkas
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1103-2011
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1109-2011
  Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1267-2011
  Zmluva o poskytnutí služby Magio Sat
  Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
  Zmluva o prenájne nebytových priestorov - Dávid Jenei
  Zmluva o pripojení Magio internet
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Zmluva o združenej dodávke elektriny - Okánikovo
  Zmluvy za rok 2010
  Dodatok k zmluve o nájme bytu
  Dodatok č. 5 - Slovak Telekom
  Dohoda 50i č. 45
  Tisztább Dunamentéért - Pre čistejšie Podunajsko

  Veľké Kosihy

  Prehrať video

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 07:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár