SlovenskýMagyarEnglish

„Sportoljunk együtt – Összefogásban Ete és Nagykeszi” - SKHU/WETA/1901/1.1/119

 30.07.2021

 
 
 
 
 

Formulár oznámenia

Názov podujatia

SK: Úvodná konferencia k projektu „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“

HU: Nyitó konferencia a „Sportoljunk együtt – Összefogásban Ete és Nagykeszi” című projekthez

EN: Opening conference for the “Let’s do sports together – within the cooperation of Ete and the Velke Kosihy

Popis podujatia a udalostí

SK: Úvodná konferencia zameraná na ciele, aktivity a očakávané výstupy cezhraničného projektu „Športujme spolu“ za účasti zástupcov projektových partnerov - obcí Veľké Kosihy a Ete – a ďalších hostí. Hlavným cieľom tohto projektu je posilniť cezhraničnú sociálnu súdržnosť medzi obcami Ete a Veľké Kosihy, a prispieť k využitiu potenciálu regiónu. To sa budú partneri usilovať dosiahnuť prostredníctvom vybudovania multifunkčného ihriska v oboch obciach, organizáciou dňa športu a zdravia a vydaním spoločnej turistickej publikácie. Toto všetko partneri v rámci konferencie detailne adresujú.

HU: A „Sportoljunk együtt” című határon átnyúló projekt céljaihoz, tevékenységeihez és várható kimeneteleihez kötődő nyitó konferencia a projekt partnerek – Nagykeszi és Ete község képviselőinek és további vendégek részvételével. A projekt fő célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése Ete és Nagykeszi községek között, valamint a térség lehetőségeinek kiaknázása. Ezt a partnerek egy multifunkcionális játszótér kiépítésével mindkét községben, sport és egészségnap megrendezésével, valamint egy közös turisztikai kiadvány kiadásával próbáljak majd elérni. Mindez a konferencia folyamán is elhangzik majd.

EN: An opening conference focused on the goals, activities and expected outcomes of the cross-border project "Let's do sports together" with the participation the project partners’ representatives - the municipalities of Veľké Kosihy and Ete - and other guests. The main goal of the project is to strengthen cross-border social cohesion between the municipalities of Ete and Veľké Kosihy, and to contribute to the utilization of the region's potential. The partners will strive to achieve this by building a multifunctional playground in both municipalities, organizing a sports and health day, and publishing a joint tourist publication. All this will be addressed by the partners in detail during the conference.

 

Akronym/názov projektu: Sport / Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Registračné číslo projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/119

Webstránka projektu: https://www.velkekosihy.sk/

 

Dátum: 31/07/2021

Miesto konania: Művelődési ház, Kossuth Lajos u. 67, Ete 2947

GPS súradnice: Ete, 47° 32' 4" N,  18° 4' 24.2" E

Typ podujatia: SK – úvodná konferencia; HU – nyitó konferencia; EN – opening conference

Podujatie organizované: obec Veľké Kosihy

Kontaktná osoba: Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

Kontaktné údaje (tel. č.): +421 905 327 914

Kontaktné údaje (e-mail): csokalajos@velkekosihy.sk

Jazyk podujatia: SK, HU

Tlmočenie, preklad je poskytnutý: Nie

Registrácia je potrebná: Áno

Dokumenty na priloženie:

  • pozvánka*
  • agenda
  • registračný formulár
  • iné materiály (ak sú relevantné)
  • tlačová správa HU
  • tlačová správa SK

 

* Pozvánka je povinná.

 

 

 

 

Vážená pani / vážený pán,

 

obec Veľké Kosihy si Vás dovoľuje pozvať na

 

 ÚVODNÚ KONFERENCIU

 

k projektu  „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“

(kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119),

ktorá sa uskutoční dňa 31. júla 2021, v sobotu o 13:00 hod.

v priestoroch kultúrneho domu v obci Ete.

 

Termín konania:      31.07.2021 (sobota), 13:00 hod.

Miesto konania:        Művelődési ház, Kossuth Lajos u. 67, Ete 2947

 

     PROGRAM

 

13:00              Registrácia

13:15              Príhovor

                        Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

                        Gyüsziné Rohonczi Anita, starostka obce Ete

13:30              Plánované aktivity a očakávané výstupy projektu

14:00              Otázky a odpovede

 

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie pred zahájením programu podujatia.  

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom

 

 

            Lajos Csóka

                starosta

 

Veľké Kosihy, 15.07.2021

 

Podujatie je realizované v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119). Projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (bližšie informácie o podpore na www.skhu.eu, www.rdvegtc-spf.eu). Obsah tejto pozvánky a prezentované informácie na podujatí nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.


Aktualitások listája: