SlovenskýMagyarEnglish

Óvoda

A gyermekek óvodába történő felvételének feltételei

– Nagykeszi óvoda

Az óvodai nevelésbe a gyermekeket a Szlovák Köztársaság  nevelésről és oktatásról szóló (iskolatörvény)  245/2008 sz. törvényéne 59. §-a, a Szlovák Köztársaság a Szlovák  Oktatási Minisztériuma 306/2008 sz.rendelete ill. annak 308/2009 sz. módosítása szerint  veszik fel.

A gyermek óvodába történő felvétlének feltételi

Az iskola-előkészítő oktatásba az alábbi gyermekek vehetők fel:

➢ általában három és hat éves kor közötti gyermek (három éves az a gyermek, aki betöltötte a három éves kort az akuális év augusztus 31-ig),

➢ a hatodik életévét betöltött gyermek, akinél a kötelező iskolalátogatás megkezdését elhalasztották,

➢ az a gyermek, akinél az iskolalátogatás megkezdését ismételten elhalasztották,

➢ sajátos nevelést igénylő gyermek megfelelő feltételek bebiztosítása mellett (személyzet, hely, anyagi feltételek stb.).

Előnyben részesül:

➢ az ötödik életévét betöltött gyermek,

➢ az a gyermek, akinél z iskolalátogatás megkezdése halasztást igényel,

➢ az a gyermek, akinél a iskolalátogatás megkezdése ismételt halasztát igényel.

A gyermekek óvodai felvételének egyéb feltételei:

A gyermek felvételének egyéb feltételeit - a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának a nevelésről és oktatásról szóló törvénye alapján - az óvovoda igazgatója határozza meg,  az óvodai nevelőtestülettel történő megbeszélés után.

1. Az óvodába kivételesen három évesnél fiatalabb gyermek is felvehető - az iskolai törvénnyel összhangban - amennyiben biztosítottak a megfelelő tárgyi, személyi és egyéb szükséges feltételek (térbeli, kapacitás). Feltétel minden gyermek számára, hogy nem hord pelnkát, nem használ dudlit, elsajátította az alapvető önkiszolgálási szokásokat (önálló öltözködés, étkezés, WC-használat), kibír egy kis időt szülők nélkül.

Amennyiben a törvényes képviselők fokozott érdeklődése mutatkozik a gyermekek óvodába vétele iránt,  nem részesítető előnyben a három év alatti gyermeket,  az idősebb gyermekek előtt. Ezen szülők kérelmének csak akkor lehet eleget tenni, ha már felvételt nyertek az idősebb gyermekek, ill. azok, akik előnyt élveznek.  (a tankötelezettség előtt álló gyerekek, tankötelezettségi halasztást kapott gyerekek, a tankötelezettség további halasztását igénylő gyerekek).

2. Az óvoda figyelembe veszi a gyermek egyéni helyzetét (pl. egyedülálló gyermek; árva gyermek stb.).

3. Ha a szülő két egymást követő évben kérte az óvodai felvételét.

További információk a gyermekek óvodába történő felvételéről

 1. A gyermekek óvodába történő felvétele a következő tanévre történik.  Amennyiben az óvodában van szabad férőhely a felvétel az iskolai év közben is lehetséges.
 2. A gyermek felvétele az óvodába a törvényes képviselő írásbeli kérelme alapján történik.
 3. A kérelmet a törvényes képviselő személyesen veszi át az óvodában. A törvényes képviselő a gyermek óvodai felvételére vonatkozó írásbeli kérelemmel együtt igazolást nyújt be a gyermek egészségi állapotáról a gyermekorvostól, amely magában foglalja az igazolást a kötelező védőoltások felvételéről. Az orvosi igazolás nélkül benyújtott kérelem nem teljes, és nem is lehet elfogadni.

  Ez az egészségügyi igazolás nem akut egészségügyi bizonyítvány a gyermek állapotáról, de  azt bizonyítja, hogy a gyermek nem szenved olyan betegségben, amelynek megnyilvánulásai vagy ennek következményei hátrányosan befolyásolhatják vagy veszélyeztethetik az óvodai tartózkodását, ill.korlátozza saját maga vagy más gyermekek nevelését és oktatását az óvodában. Ha a szülő szándékosan nem jelzi a kérelemben, és az orvos szükség esetén nem erősíti meg a gyermek esetleges betegségét, az az iskolai szabályok súlyos megsértésének minősül, és  vezethet a gyermek óvodalátogatásának felfüggesztéséhez mindaddig, amíg a szülő benyújtja mindazon orvosi igazolásokat és egyéb iratokat, amelyekből kellő felvilágosítást lehet szerezni, és dönteni lehet a további eljárásról.

  A törvényes képviselő saját maga által megírt kérelmet is benyújthat.
 4. A kérelmen  a gyermek mindkét törvényes gyámjának adatait és elérhetőségét meg kell adni. A gyermek óvodai felvételére vonatkozó írásbeli kérelmet a gyermek mindkét törvényes képviselője aláírja.
 5. A törvényes képviselő a kérelmet személyesen, írásban postai úton, e-mailben nyújthatja be.
 6. Az óvodába az a gyermek is felvehető, akinek a tankötelezettsége halasztva kezdődik. Ha a gyermek hat éves kora után nem éri el az alapfokú oktatásra való érettséget, az óvoda igazgatója dönt arról, hogy az óvodában folytatja a kötelező óvodai nevelést az illetékes tanácsadó és prevenciós intézmény írásos hozzájárulásával, a gyermekorvos írásos hozzájárulásával valamint a szülő írásos hozzájárulásával.  A kötelező óvodai nevelés folytatásáról szóló határozat meghozatalához a szülő a fenti dokumentumokat legkésőbb azon tanév május 31-ig nyújtja be, amelyben a gyermek a kötelező óvodai látogatást befejezné.
 7. Sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét Szlovák Köztársaság ide vonatkozó törvénye (245/2008 törv., ill. 306/2008 sz. Misztériumi rendelet) megengedi, de nem kötelezi. Az ilyen gyermek felvételéhez megfelelő feltételeket (személyi, térbeli, tárgyi stb.) kell megteremteni. Az óvodavezető döntése, hogy a gyermek felvételét követően az óvoda ezeket a feltételeket képes lesz-e megteremteni.
 8. Az óvodába a gyermeket akkor nyert felvételt, ha az óvoda igazgatója a felvételt igazoló határozatot  adott ki. A gyermekek óvodai felvételéről szóló döntés az igazgató hatáskörébe tartozik ( 596/2003 sz. törvény 5.§ 14. bekezdés).
 9. A gyermek óvodai felvételéről vagy elutasításáról az óvoda igazgatója (postai úton vagy személyesen) legkésőbb az aktuális év június 30-ig írásbeli határozatot kézbesít a gyermek törvényes képviselőjének. Tanév közbeni felvétel esetén ez a jelentkezéstől számított 30 napon belül történik. A gyermek óvodai felvételéről szóló határozat  érvényes a gyermek óvodai nevelésének  teljes időtartamára a tankötelezettség kezdetéig.

A gyermekek felvételével kapcsolatos további tájékoztatást az óvoda igazgatója ad a gyermekek törvényes képviselőinek a beiratkozáskor személyesen vagy a 03577940191-es óvodai telefonszámon.

Kidolgozta: Csóka Hermina a Nagykesz Óvoda igazgatója, Fő u. 45.

Tárgyalta az óvodai nevelőtestület 2022. február 10-én

  1 2 >