SlovenskýMagyarEnglish

Chránené územia

Mostové

Unikátne prírodné dedičstvo obce Veľké Kosihy

V katastri obce Veľké Kosihy môžete nájsť unikátne spoločenstvá európskeho významu – slaniská, ktoré patria k najviac ohrozeným biotopom. Sú domovom pre mnohé ohrozené druhy rastlín a živočíchov a patria medzi biotopy, ktorým venuje prioritnú pozornosť aj Európska únia. Tieto vzácne spoločenstvá môžete nájsť na lokalite Mostové, ktorá bola v roku 2004 zaradená do sústavy chránených území Natura 2000 ako Územie európskeho významu Mostové. 
Na Slovensku sú spoločenstvá slanísk rozšírené najmä na Podunajsku. Väčšina z nich sa dnes nachádza v nepriaznivom stave, mnohé sú na hranici zániku. V minulosti boli mnohé lokality rozorané, alebo zničené vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva. Negatívny dopad mal aj zánik pastvy hospodárskymi zvieratami, dôsledkom čoho začali tieto spoločenstvá zarastať náletovými drevinami. 
O unikátnosti slaniskových spoločenstiev ako aj o druhoch, ktoré môžete nájsť priamo na lokalite Mostové sa môžete viac dočítať v informačnom liste:

Slovenská verzia: http://www.perlypodunajska.sk/wp-content/uploads/2013/10/info_mostove_SK.pdf

Maďarská verzia: http://www.perlypodunajska.sk/wp-content/uploads/2013/10/info_mostove_HU.pdf

Okrem informácií o prírodných hodnotách tohto územia sa z infolistu dozviete aj o príčinách ohrozenia tejto lokality ako aj to, čo je potrebné spraviť pre jej záchranu, aby mohlo byť toto unikátne dedičstvo zachované aj pre ďalšie generácie. 
Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac o lokalitách na Podunajsku, kde sú rozšírené vzácne spoločenstvá slanísk a pieskov navštívte webovú stránku: www.perlypodunajska.sk.