•  

Projekty obce

Projekty obce

Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Tlačová správa

Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy

Na zverejnenie: 31.07.2021 / Na okamžité zverejnenie

Mediálny kontakt: Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy

            Obec Veľké Kosihy udržiava s maďarskou obcou Ete priaznivé partnerské vzťahy už počnúc rokom 2009. V dotknutých obciach došlo k realizácii niekoľkých rozvojových iniciatív v záujme zlepšenia kvality života v regióne. Veľké Kosihy sa zapojili do viacerých projektov: vyčistili breh Dunaja, zorganizovali rozličné podujatia a usilovali sa o skrášlenie prostredia tejto malebnej obce.

            V obci Ete došlo k vybudovaniu obecného centra, detského ihriska a integrovaného komunitného a obslužného námestia; zriadili nové futbalové ihrisko, vyriešili problémy v oblasti drenáže a čistenia odpadových vôd; zapojili sa však aj do projektu s názvom „Čistenie rieky Dunaj“ v rámci Programu Spolupráce Slovenská republika-Maďarsko 2007 – 2013.

            Tu však úsilia obcí nekončia: v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (akronym: Sport, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2 a k organizácii spoločných podujatí, a to vďaka podpore Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 49 330,04 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 58 035,36 Eur.

Záujemcovia si budú môcť vo vonkajších športových parkoch vyskúšať zariadenia, ako napríklad šikmá lavica, rebriny, paralelné bradlá, šikmé bradlá či dvojdielna vysoká hrazda. Ich slávnostné odovzdanie sa uskutoční súbežne s Dňom športu a zdravia, počas ktorého sa môžu účastníci zapojiť do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotných prehliadkach a prednáškach, či vyskúšať si odovzdaný vonkajší športový park.

            Implementácia aktivít projektu však bude zahájená úvodnou tlačovou konferenciou dňa 31. júla 2021 v Kultúrnom dome obce Ete, kde starosta obce Veľké Kosihy, Lajos Csóka, a starostka obce Ete, Gyüsziné Rohonczi Anita, predstavia plánované aktivity a očakávané výstupy projektu.

            Cieľom spoločného projektu je posilnenie cezhraničnej spoločenskej súdržnosti medzi obcami Ete a Veľké Kosihy. Efektívne využitie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu v rámci projektu prispeje k rozvoju miestneho hospodárstva, k zvyšovaniu spoločenskej, hospodárskej a územnej kohézie, ako aj k rastu počtu návštevníkov a rozmachu cestovného ruchu v regióne. Projektoví partneri prispejú k popularizácii regiónu a pridaných hodnôt vytvorených prostredníctvom projektu využitím rozličných komunikačných kanálov, prispievajúc tým k zvyšovaniu povedomia o turistických možnostiach v regióne.

Jeho kultúrne, historické, prírodné a turistické klenoty predstavia v miestnej tlači, na svojich webových stránkach, ako aj v spoločnej informačnej publikácii.

            Dlhodobým cieľom projektu je udržiavanie a upevňovanie cezhraničných vzťahov medzi Veľkými Kosihami a maďarskou obcou Ete. Zriadením multifunkčných ihrísk sa návštevníkom naskytne príležitosť na aktívny oddych či fyzickú a psychickú revitalizáciu.  Vybudovanie športového parku taktiež prispeje k rozvoju spoločenského života, k zveľaďovaniu imidže obce, ako aj k zlepšeniu zdravotného stavu a životnej kvality obyvateľov regiónu. Rozšírenie programovej ponuky zasa v oboch obciach napomôže značnému nárastu počtu prichádzajúcich turistov a rozmachu cestovného ruchu.

           

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Lajos Csóka

starosta obce Veľké Kosihy

E-mail: csokalajos@velkekosihy.sk

Tel. číslo: +421 35 7794 183

Web: https://www.velkekosihy.sk/


Športujme spolu vo Veľkých Kosihách!

V obci Veľké Kosihy prebehlo v posledných rokoch niekoľko významných rozvojových aktivít v záujme zvyšovania kvality života v tejto lokalite. Zapojili sa do viacerých projektov: vyčistili breh Dunaja, zorganizovali rozličné podujatia a usilovali sa o skrášlenie prostredia tejto malebnej obce.

Tu sa však práce nekončia: v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2, s 12 prvkami.

Podrobnejšie predstavenie projektu poskytne počas úvodnej tlačovej konferencie v Kultúrnom dome obce Ete Lajos Csóka, starosta obce Veľké Kosihy, ktorý predstaví aktivity a očakávané výsledky projektu. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia partnerskej obce Ete.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cezhraničná spolupráca pokračuje

Pokračuje spolupráca medzi obcami Veľké Kosihy a Ete

V rámci projektu s názvom Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119) dôjde k vybudovaniu nového, multifunkčného športového parku a rozlohou 100 m2, v na slovenskej i maďarskej strane hranice.

Dlhodobým cieľom projektu je udržiavanie a upevňovanie cezhraničných vzťahov medzi Veľkými Kosihami a maďarskou obcou Ete. Zriadením multifunkčných ihrísk sa návštevníkom naskytne príležitosť na aktívny oddych či fyzickú a psychickú revitalizáciu.  Vybudovanie športového parku taktiež prispeje k rozvoju spoločenského života, k zveľaďovaniu imidže obce, ako aj k zlepšeniu zdravotného stavu a životnej kvality obyvateľov regiónu.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vo Veľkých Kosihách sa stavia športový park

Začali sa stavebné práce spojené so zriadením vonkajšieho športového parku v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119), ktorý je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Záujemcovia si tu budú môcť vyskúšať zariadenia, ako napríklad šikmá lavica, rebriny, paralelné bradlá, šikmé bradlá či dvojdielna vysoká hrazda. Vybudovaním športových areálov obce Veľké Kosihy a Ete prispejú k zvyšovaniu atraktívnosti pohraničného regiónu, ako aj k oživeniu spoločenského života v oblasti. Rozšírenie programovej ponuky zasa v oboch obciach napomôže značnému nárastu počtu prichádzajúcich turistov a rozmachu cestovného ruchu.

Zavedenie anuálneho športového dňa v obci Veľké Kosihy

Dňa 16. októbra sa uskutoční vo Veľkých Kosihách v areáli miestnej základnej školy Deň športu a zdravia realizovaný v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119). Podujatie chcú Veľké Kosihy presadiť ako každoročnú tradíciu obce.

Počas eventu sa môžu účastníci zapojiť do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotných prehliadkach a prednáškach, či vyskúšať si odovzdaný vonkajší športový park. Prebehne prezentácia športového vybavenia, futbalový zápas, workshop o zdravom životnom štýle a spoločné športovanie - korčuľovanie, skateboarding, bicyklovanie, beh a prechádzka popri brehu Dunaja.

Podujatie je realizované v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Odovzdali vonkajší športový park v obci Veľké Kosihy

Dňa 16. októbra 2021 sa v rámci Dňa športu a zdravia uskutočnilo slávnostné odovzdanie vonkajšieho multifunkčného športového areálu s rozlohou 100 m2, ktorého výstavba prebehla v rámci projektu s názvom „Športujme spolu – v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy“ (SKHU/WETA/1901/1.1/119).

Počas celodenného podujatia si mohli obyvatelia obce a prichádzajúci návštevníci okrem iného vyskúšať nový športový park „Jungle street workout“, ktorý pozostáva z prvkov, ako napríklad šikmá lavica, vertikálny a horizontálny rebrík, nízka hrazda, nízke paralelné bradlá, šikmé bradlá či dvojdielna vysoká hrazda. Zároveň sa im naskytla možnosť zapojiť sa do bezplatného vyhodnotenia ich fyzického a psychického stavu, zúčastniť sa na zdravotnej prehliadke či na niektorej z prebiehajúcich prednášok.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Program spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Faktúra č. 00011/2021
Stojan na vlajky a vlajky
(396.21 kb)
Faktúra č. 2021-121
Preprava Ete - Veľké Kosihy
(312.36 kb)
Faktúra č. FV2021099 - ILMONT
Výroba a montáž fitnes parku
(296.77 kb)
(299.17 kb)
(301.84 kb)
Faktúra č. 2021038 - Impres AB
Pozvánky, plagáty, tričká, turistická publikácia, baner
(379.23 kb)
Faktúra č. 2021161 - Zaliway
Celodenné občerstvenie pre 120 ľudí
(303.31 kb)
Objednávka č. 6/2021/Š
Stan na športový deň
(214.4 kb)
Objednávka č. 5/2021/Š
Pozvánky, plagáty, tričká, turistická publikácia, baner
(223.52 kb)
Objednávka č. 4/2021/Š
Celodenné občerstvenie pre 120 ľudí
(211.92 kb)
Objednávka č. 3/2021/Š
Plastové zábrany
(192.76 kb)
Pozvánka na Deň športu a zdravia - 16.10.2021 Veľké Kosihy
Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy -SKHU/WETA/1901/1.1/119
(326.92 kb)
Objednávka č. 2/2021/Š
Preprava Ete - Veľké Kosihy
(200.04 kb)
Pozvánka na Deň športu a zdravia - 2.10.2021 ETE
Športujme spolu - v rámci spolupráce obcí Ete a Veľké Kosihy -SKHU/WETA/1901/1.1/119
(109.98 kb)
Pozvánka na úvodnú konferenciu - 31.7.2021 ETE
Športujme spolu v rámci spolupráce obcí Eta a Veľké Kosihy - SKHU/WETA/1901/1.1/119
(109.76 kb)
Objednávka č. 1/2021/Š
Stojan na vlajky a vlajky
(222.12 kb)
Projekty obce fotogaléria
Projekty obce fotogaléria

Veľké Kosihy

Prehrať video

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár