Zmluvy - OcÚ

Zmluvy za rok 2017
pdf Dodatok č. 1 k zmluve 50j
pdf Dodatok č. 4 - Arriva
pdf Dodatok č. 7 - Slovenská pošta
pdf Zmluva o uložení komunálneho odpadu
pdf Dohoda č.1 - 50j
pdf Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Zmluva o dielo - Žiadosť: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ
pdf Zmluva o dielo - Projekt: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ
pdf Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti
pdf Poistná zmluva - Bytový dom s 6 bytovými jednotkami s nižším štandardom
pdf Dohoda - ŠnZ
pdf Zmluva o dielo - Bethlen Gábor Alap Zrt.
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny
pdf Zmluva o dielo - Town Twinning
pdf Zmluva o bežnom účte - Prima Banka
pdf Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov
pdf Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti
pdf Poistná zmluva - Allianz ( Traktorová kosačka JD)
pdf Dohoda - ÚPSVaR
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - TechniCad s.r.o.
pdf Záložná zmluva - Bytový dom 6Bj
pdf Zmluva o reklamnej spolupráci - Jókaiho nadácia
pdf Zmluva o bežnom účte - VÚB Banka
pdf Leasingová zmluva - UniCredit Leasing (Traktorová kosačka John Deere)
pdf Zmluva o uverejnení inzercie
pdf Zmluva o poskytovaní služieb závodného stravovania
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet +TV
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet XL
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet XL
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľná požiarná ochrana
pdf Dohoda č. 17/14/012/13 - menšie obecné služby
pdf Kúpna zmluva - Národná diaľničná spoločnosť
pdf Darovacia zmluva - Dan-Slovakia Agrar,a.s.
pdf Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu
pdf Zmluva o grantovom účte
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
pdf Zmluva o poskytnutí služieb č. SE020-2017 - Gastrofestival
pdf Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
pdf Zmluva o dielo - Renostavmal s.r.o. (zhotovenie stavby "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ"
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o dielo - vytvorenie verejných informačných systémov
pdf Dodatok č. 1 k dohode č.17/14/012/13 - ÚPSVaR (MOS)
Zmluvy za rok 2016
Zmluvy za rok 2016
pdf Dohoda č. 1 k dohode o poskytnutí fin. príspevku na podporu UoZ
pdf Zmluva o výpožičke - hasičský automobil
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Enviwork
pdf Rámcová zmluva o vykonávaní odberu vyradených elektrických a elektronických zariadení Enviwork
pdf Zmluva o spolupráci - Implementačná agentúra
pdf Zmluva o dielo č. 56-2016 - Projekt Town Twinning
pdf Zmluvy o dielo na stavebné práce 6-2016 - DARTON
pdf Zmluva č. 26143 - DPO SR
pdf Zmluva - Blackhawk Security
pdf Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
pdf Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
pdf Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
pdf Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Spitznágelová Alžbeta
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve JRK Waste Management s.r.o.
pdf Zmluva - Slovgram
pdf Koncesná zmluva na služby dodávky elektriny - BCF
pdf Zmluva o dodávke elektriny - BCF
pdf Zmluva o dodávke zemného plynu - BCF
pdf Zmluva o koncesii na služby dodávky zemného plynu
pdf Zmluva o poskytovaní elektronických služieb - Dôvera
pdf Dohoda o preložke plynárenského zariadenia - SPP
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet
pdf Kúpna zmluva - Vincent Lelkes
pdf Poistná zmluva
pdf Darovacia zmluva - Dan Slovakia
pdf Darovacia zmluva ZŠ
pdf Úrazové poistenie
pdf Dohoda ÚPSVaR
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
pdf Dodatok č. 1 - zmena názvu FC
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva - EKOCHARITA
pdf Zmluva o nájme nebtových priestrorov
pdf Zmluva - Cyklotrasa EUROVELO 6
pdf Zmluva o dielo - Town Twinning
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verených služieb - Telekom
pdf Zmluva o reklamnej spolupráci - Jókaiho nadácia
pdf Dohoda 50j - ÚPSVaR
pdf Záložná zmluva - Darton
pdf Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Baloghová Veronika
pdf Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - Jassa Emese
jpg Zmluva o úvere ŠFRB
pdf Rámcová zmluva - Prospect
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti 6 b.j.
pdf Dohoda - hmotná núdza
pdf Kúpna zmluva - autobusové zástavky
pdf Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam
pdf Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
pdf Zmluvy ZVS
pdf Zmluva o vzájomnej spolupráci - Nádej - Reménység, n.o.
Zmluvy za rok 2015
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300143767
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 9105440495
pdf Obnova striech autobusových zastávok
pdf Kúpna zmluva 1-2015 Darton - bytový dom č.441 - zrušená
pdf Kúpna zmluva 2-2015 Darton technická vybavenosť k domu č. 441 - zrušená
pdf Kúpna zmluva 3-2015 Darton - elektrická prípojka k domu č. 441
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o pripojní odberného el. zariadenia - ZSE
pdf Zmluva o dielo 62-2015 Projekt Town Twinning
pdf Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov - H-zdravie
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov H-zdravie - ambulancia
pdf Zmluva o dodávke plynu SPP - byt č. 426/15
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1-2011
pdf Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
pdf Sponzorská zmluva - Matuš Sobotovič
pdf Zmluva o bezodpatnom prevode majetku štátu
pdf Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na školský rok 2015/2016
pdf Zmluva o nájme bytového domu - Darton
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - 426/3
pdf Dohoda o distribúcii tlačených publikácií
pdf Poistná zmluva - dodatok č.2 -Komunálna poisťovňa
pdf Zmluva o externom projektovom manažmente - Premier Consulting
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete - SPP
pdf Zmluva o dielo Regionálna rozvojová agentúra Komárno
pdf Dodatok č. 1 k zmluve - DOXX
pdf Dohoda o poskyt. fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest
pdf Zmluva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
pdf Zmluva o nájme AP-Netline
pdf Zmluva o výpožičke - CISMA
pdf Sponzorská zmluva - Program školské ovocie
pdf Úrazové poistenie - Komunálna poisťovňa
pdf Úrazové poistenie- Komunálna poisťovňa
pdf Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie
jpg Zmluva o dielo - RRA Komárno
pdf Dohoda so Soc. poisťovňou o poskytnutí údajov z evidencie SHR
pdf Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - byt č. 39 -01
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sylvia Czafrangóová
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny 39-1 byt
pdf Zmluva o dielo - kamerový system - Slovanet
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - parkové úpravy - PEKS
pdf Zmluva o dodávke plynu
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
pdf Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
pdf Dohoda o podmienkach vykonávania MOS
pdf Zmluva o dielo - Projekt Town Twinning
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie projektu
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o zriadení vecných bremien
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
pdf Kúpna zmluva - ZSE
pdf Zmluva o vykonaní práce
pdf Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
pdf Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
pdf Zmluva o dodávke plynu č. 39
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 39
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb - č. 262
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2014 - Darton
pdf Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb - súp.č. 260
pdf Zmluva o bežnom účte - VÚB
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - VÚB
pdf Zmluva o termínovanom úvere - VÚB
pdf Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2015
pdf Nájomná zmluva - Vicente Torns 39/1
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorením pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
pdf Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATUR-PACK
pdf Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 1-2015 - DARTON 6b.j.
pdf Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy č. 2-2015 - DARTON 6b.j.
pdf Kúpna zmluva 1/2015-1 - DARTON 6b.j.
pdf Kúpna zmluva 2/2015-1 - DARTON 6b.j.
pdf Dodatok č. 3 k Zmluve 17-2013 - ARRIVA
pdf Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - ÚPSVaR
Zmluvy za rok 2014
pdf Darovacia zmluva Jokai
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 10481-26120130025
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
pdf Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Dohoda č. 1 k dohode podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
pdf Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
pdf Príkazná zmluva - Dodávka zemného plynu
pdf Príkazná zmluva - Kultúra spája Európu
pdf Príkazná zmluva - umelecká činnosť
pdf Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
pdf Zmluva - ABBA, Vikidál
pdf Zmluva - Dombóvári
pdf Zmluva - Gráciák
pdf Zmluva o dielo č. 130-2014 Publicita projektu Town Twinning
pdf Zmluva o poskytovaní podnikateľského poradenstva ENVIROFOND 2014
pdf Zmluva o účasti na projekte
pdf Zmluva o úvere dodatok č.2
Zmluvy za rok 2013
pdf Darovacia zmluva štátny pedagogicky ústav
pdf Darovacia zmluva Dan Slovakia Agrar
pdf Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia
pdf Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov prímestskej autobusovej linky
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3
pdf Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf Dodatok Ponuka E-výhoda
pdf Dohoda č. 5 - podpora zamestnanosti
pdf Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
pdf Západoslovenská vodárenská spoločnosť - Aktualizácia údajov odberateľav
pdf Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
pdf Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 229-2013
pdf Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
pdf Zmluva o pôžičke
pdf Zmluva o pôžičke
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 2
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 3
pdf Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluvy za rok 2012
pdf Dodatok - ponuka E-on
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 12-2011
pdf dodatok k zmluve e-on
pdf Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-1
pdf Dodatok SPP
pdf Dohoda - absolventská prax
pdf Dohoda č. 7 - 50j
pdf Kúpna zmluva - Jozef Cihý
pdf Kúpna zmluva - Ministerstvo vnútra SR
pdf Nájomna zmluva - Reblok
pdf PETiT PRESS
doc Príloha k zmluve o výpožičke
pdf Zamestnávateľská zmluva
pdf Zmluva č. 17-2013 - SAD
pdf Zmluva č. 1000007264 dodávka vody z verejného vodovodu
pdf Zmluva na dodávku služieb a výkonov
pdf Zmluva o dielo - Zelená pre seniorov
pdf Zmluva o dielo č. 12-2012 Projekt Town Twinning
pdf Zmluva o dielo č. 59 2012 - Projekt Visegrad Fund
pdf Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 1
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 2
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 3
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 4
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti 5
doc Zmluva o nájme bytu - Pécsi Alica
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín
pdf Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky
pdf Zmluva o poskytovaní právnych služieb
pdf Zmluva o poskytovaní reklamy
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
pdf Zmluva o spolupráci - Együttműködési megállapodás
pdf Zmluva o spolupráci - Charita
pdf Zmluva o uverejnení inzercie
pdf Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest
pdf Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
doc Zmluva o výpožičke
pdf Zmluva o využívaní elektronických služieb 7-2012
pdf Zmluva SPP
pdf Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu
pdf Zmluva o spolupráci
pdf Zmluva o nájme - Edita Tóthová
pdf Zmluva o nájme - Gizela Potháczkyová
pdf Zmluva o nájme - Jozef Balogh
pdf Zmluva o nájme - Klára Szűcsová
pdf Zmluva o nájme - Klára Töröková
pdf Zmluva o nájme - Reformovaná Kresťanská cirkev
pdf Zmluva o nájme - Tomáš Potháczky
pdf Zmluva o nájme - Žigmund Szűcs
Zmluvy za rok 2011
pdf Darovacia zmluva - finančná podpora kultúry
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
doc DODATOK č. 1 k nájomnej zmulve Vajkai
pdf Dodatok č. 1 k dohode 29-50j
pdf Dodatok č. 7 SAD
pdf Dodatok k zmluve 50j
pdf Dodatok k zmluve - ASA
pdf Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - Fitosová
pdf Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom - A.S.A
pdf Dodatok k zmluve o pripojeni - T-Com
pdf Dohoda k zmluve 50a - UPSVaR
pdf Dohoda k zmluve 50i - UPSVaR
pdf Dohoda k zmluve 50j - UPSVaR
pdf Dohoda k zmluve č. 29, 50j - UPSVaR
pdf Dohoda o použití poskytnutej podpory
pdf Kúpna zmluva - Suchovský
pdf Kúpna zmluva - Spitznágel
pdf Nájomná zmluva Vicente Torns Slovakia
pdf Príloha k zmluve 1103-2011
pdf Príloha k zmluve 1109-2011
pdf Príloha k zmluve 1267-2011
pdf Zmluva- Dévényi Tibor
pdf Zmluva 79942 08U02 o poskytnutí podpory
pdf Zmluva č. 115 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu - Obnova dediny 2011
pdf Zmluva o dielo - Projekt Kultúra národnostných menšín
pdf Zmluva o dielo 16-2011 na zhotovenie stavby
pdf Zmluva o dielo č 60-2011
pdf Zmluva o dielo č. 12-2011 na zhotovenie stavby - DARTON s. r. o.
pdf Zmluva o dielo o zhotovení stavby
pdf Zmluva o dodávke plynu - Okanikovo
pdf Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
pdf Zmluva o kúpe nehnuteľnosti - BROZ
pdf Zmluva o nájme bytu - Spitznágel Ladislav
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Hegedűs Ondrej
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Szendiová Viera
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Úradník Erik
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Ivančíková Klaudia
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Horváthová Terézia
doc ZMLUVA O NÁJME BYTU - Jozef Farkas
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1103-2011
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1109-2011
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 1267-2011
pdf Zmluva o poskytnutí služby Magio Sat
pdf Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
doc Zmluva o prenájne nebytových priestorov - Dávid Jenei
pdf Zmluva o pripojení Magio internet
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf Zmluva o združenej dodávke elektriny - Okánikovo
Zmluvy za rok 2010
pdf Dodatok k zmluve o nájme bytu
pdf Dodatok č. 5 - Slovak Telekom
pdf Dohoda 50i č. 45
pdf Tisztább Dunamentéért - Pre čistejšie Podunajsko

Kalendár:

Október 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
meniny má: Vendelín

Počasie na Slovensku